Zapraszamy od poniedziałku do soboty
PtakMarket

Regulamin parkingu

REGULAMIN PARKINGU PTAK MARKET

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia korzystania z miejsc postojowych dla Klientów parku handlowego Ptak Market z dniem 08.03.2021 r. roku zaczyna obowiązywać Regulamin Parkingu Ptak Market.

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu na terenie Miasta Mody Ptak, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie parku handlowego Ptak Market i zwanego dalej Parkingiem, .
 2. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna korzystająca z Parkingu „w tym momencie” (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu w zależności od okoliczności).
 3. Miejscem parkingowym jest wydzielona przestrzeń na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu przez Klientów Ptak Market.

§ 2

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie bezpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego przez Użytkownika ze spółką Desho sp. z o.o. ska. (zwaną dalej Zarządcą), na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika/ z Parkingu.
 3. Każdy Użytkownik/ poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu parku handlowego Ptak Market wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego rozporządzeń.
 4. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych, z wyjątkiem miejsc oznaczonych.
 5. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom niż użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005, Nr 108, poz.908 ze zm.), umieszczoną w widocznym miejscu, najlepiej za przednią szybą pojazdu.

§ 3

 1. Parking jest czynny 6 dni w tygodniu w godzinach 05:30-22:30 oraz w niedziele handlowe w godzinach 08:30-19:30.
 2. Zarządca ma prawo do decydowania o zamknięciu, a następnie otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, może również podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub o zmianie czasu otwarcia Parkingu.

§ 4

Na terenie Parkingu parku handlowego Ptak Market:
 1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.);
 2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania;
 3. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych do 3,5 t;
 
 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały oraz substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którym Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie;
 2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte, drzwi oraz bagażnik;
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych;
 4. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich;
 5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

§ 5

 1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
 2. Użytkownik pojazdu, który korzysta z Parkingu i w razie kontroli przez przedstawiciela Zarządcy nie okaże paragonu ze sklepu znajdującego się w parku handlowym Ptak Market wystawionego w dniu kontroli będzie zobowiązany zapłacić mandat w wysokości 150 zł.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.
 4. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

§ 6

 1. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.
 2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 1.
 3. Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy składać na adres - 
 

Prosimy o współpracę w przestrzeganiu postanowień niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpiecznych zakupów w parku handlowym Ptak Market.

     

Gdzie nas znajdziesz?

Ptak Market - największy w regionie park handlowy zlokalizowany w Mieście Mody Ptak, za budynkiem Ptak Outlet.
ul. Miasto Mody 4, 95-030 Rzgów

Wyznacz trasę